Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  08.07.2019 17:46:01
Дата здійснення дії: 20.08.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київзооветпостач"
Код за ЄДРПОУ:  00727148
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "Київзооветпостач"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська,16) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 серпня 2019 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська,16 кімн.214

Проект порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.

 Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Янова О.В., член комісії – Борисевич Н.І., Чорновалова С.П.

  1. Обрання голови та секретаря зборів.

 Проект  рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів Гришка М.Г., секретарем Коваль Н.В.

3. Затвердження статуту товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення: Затвердити статут товариства викладений в новій редакції та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут.

  1. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення товариства, а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про директора.

  1. Дострокове припинення повноважень директора.

Проект рішення: Припинити повноваження директора Гришка Михайла Гордійовича

  1. Обрання директора товариства.

Проект рішення: Обрати директора з числа запропонованих кандидатур.

  1. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної  комісії.

Проект рішення: В зв’язку із затвердженням статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Нiколайчук Любов Вiкторiвни, Саблукової Тетяни Кирилiвни, Василенко Юзефи Михайлiвни.

  1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Лiсовенко Василя Трохимовича, Гасратова Акiф Вагiф огли та Василишина Андрiя Андрiйовича

  1. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення не затверджується у зв’язку з кумулятивним голосуванням з цього питання. Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.

  1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства підписати вказані договори.

 

Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 серпня  2019 року.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://00727148.smida.gov.ua.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – директор Гришко М.Г.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах посвідчується відповідно до чинного законодавства України. Представник акціонера проходить реєстрацію, отримує бюлетені для голосування та голосує у відповідності до повноважень зазначених у довіреності на право участі у зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 2319364 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1712709 шт.