Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2021 10:43:01
Дата здійснення дії: 29.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Київзооветпостач"
Код за ЄДРПОУ:  00727148
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство "Київзооветпостач"


(місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська,16) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2021 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Радищева, 10/14, конферен. зал

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії –  Кебкал Сергій Михайлович, члени комісії Кебкал Ернест Сергійович, Лутченко Ірина Миколаївна. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складення та підписання протоколів про підсумки голосування.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект  рішення: Обрати головою річних загальних зборів Сидякина О.В., секретарем Коваль Н.В.

3. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.

4. Розгляд звіту директора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2019 рік.                      

5. Затвердження річного звіту за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків за 2019 рік.

Проект рішення: Чистий збиток товариства за 2019р. в розмірі 300 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.

8. Розгляд звіту директора за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2020 рік.

9. Затвердження річного звіту за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2020 рік.

10. Розподіл прибутку і збитків за 2020 рік.

Проект рішення: Чистий прибуток товариства за 2020р. в розмірі 18 тис. грн. направити на покриття збитків попередніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний

2020р.

Попередній 2019рік

2018

Усього активів

115

122

198

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2

3

5

Запаси

0

0

1

Сумарна дебіторська заборгованість

9

10

78

Гроші та їх еквіваленти

1

6

114

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1904)

(1312)

(1622)

Власний капітал

(1294)

(578)

(1012)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

580

580

580

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

783

783

578

Поточні зобов'язання і забезпечення

626

651

632

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

18

(300)

(255)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2319364

2319364

2319364

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0078

-0,1099

-0,1099

 

Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2021 року.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://00727148.smida.gov.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – директор Сидякин О.В.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах посвідчується відповідно до чинного законодавства України. Представник акціонера проходить реєстрацію, отримує бюлетені для голосування та голосує у відповідності до повноважень зазначених у довіреності на право участі у зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 2319364 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1742699 шт.