Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.02.2011
Дата публікації 18.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київзооветпостач"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Васильківська,16 03040
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - Голова правління. Тел: 0442573354
E-mail* tvsmolyar@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Вiдкрите акцiонерне товариство «Київзооветпостач» (надалі - ВАТ «Київзооветпостач») (код за ЄДРПОУ 00727148) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 05 квітня 2011 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16(кімната №221).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
2. Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2010 рік.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку Товариства за 2010 рік.
5. Про переведення у бездокументарну форму іменних цінних паперів ВАТ «Київзооветпостач» випущених у документарній формі, затвердження рішення про дематеріалізацію та визначення способу повідомлення акціонерів.
6. Про припинення дії договору з Реєстроутримувачем, встановлення дати припинення ведення реєстру та дати припинення операцій.
7. Прийняття рішення про укладення договору з Депозитарієм на обслуговування випуску акцій, що дематеріалізуються та затвердження умов договору.
8. Прийняття рішення про укладення договору зі Зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується та затвердження умов договору.
9. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Зборами рішення щодо дематеріалізації та здійснювати інші дії щодо забезпечення проведення процедури дематеріалізації.
10. Про приведення діяльності ВАТ «Київзооветпостач» у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI та відкликання органів управління.
11. Зміна найменування Відкритого акціонерного товариства «Київзооветпостач» на Публічне акціонерне товариство ПАТ«Київзооветпостач».
12. Внесення змін до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Київзооветпостач» у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження Статуту Публічне акціонерного товариства «Київзооветпостач» в новій редакції.
13. Про обрання органів Товариства.
14. Затвердження внутрішніх положень у відповідності з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
Попередній 2009 р. Звітній 2010 р.
Усього активів 1180 1058
Основні засоби 128 116
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 568 577
Сумарна дебіторська заборгованість 302 330
Грошові кошти та їх еквіваленти 113 102
Непокриті збитки -12 -207
Власний капітал - -
Статутний капітал 580 580
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 710 771
Чистий прибуток (збиток) 5 -195
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2319364 2319364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 17
Реєстрація учасників 05 квітня 2011 року з _9_:_00_ год. до __9__:_45__ год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 05.04.2011 р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: вул. Васильківська, 16 , у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 11._00 до _12_._00__ (перерва з _13__._00___ до _14_.__00_), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Коваль Н.В.

Довідки за телефоном: (044) 257-33-54____
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гришко Михайло Гордійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.02.2011
(дата)