Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.02.2012
Дата публікації 05.03.2012 09:30:29
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київзооветпостач"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Васильківська,16 03040
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - Голова правління. Тел: 0442573354
E-mail* tvsmolyar@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство ”Київзооветпостач”
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська,16) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2012 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська,16, актовий зал.
Реєстрації учасників зборів з 9-00 до 9-45 в день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06.04.12р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління.
4. Звіт Наглядової ради.
5. Звіт Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів.
8. Затвердження порядку покриття збитків за 2011 р.
9. Участь у створенні Корпорації « Укрзооветпром».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн..)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів 947,3 1058
Основні засоби 83,8 116
Сумарна дебіторська заборгованість 230,1 330
Грошові кошти та їх еквіваленти 107,4 102
Нерозподілений прибуток -325,6 -207
Власний капітал 284,2 402,2
Статутний капітал 579,8 580
Поточні зобов’язання 663,1 771
Чистий прибуток (збиток) -118 -195
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2319364 2319364
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 17
Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах – 06.04.12р.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кімн. 221. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – голова правління Гришко М.Г.
Для участі в зборах необхідно мати при собі: паспорт , представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт. Довідки за телефоном (044) 257-33-54.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.02.12р. в офіційному виданні НКЦПФР № 34 (3334) «Бюлетень. Цінні папери України».
Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів опубліковано 02.03.12р. в офіційному виданні НКЦПФР № 40 (3340) «Бюлетень. Цінні папери України».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гришко Михайло Гордійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2012
(дата)