Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.02.2013
Дата публікації 22.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київзооветпостач"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Васильківська,16 03040
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - Голова правління. Тел: 0442573354
E-mail* tvsmolyar@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство ”Київзооветпостач”
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська,16) повідомляє, що чергові загальні збори
акціонерів відбудуться 27 березня 2013 року о 10-00 за адресою:
м. Київ, вул. Васильківська,16, актовий зал.
Реєстрації учасників зборів з 9-00 до 9-45 в день за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Голови правління Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Голови правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня провадження Загальних зборів акціонерів
Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
8. Продаж основних засобів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн..)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
812,3
947,3
Основні засоби
60,5
83,8
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
21,3
45,7
Сумарна дебіторська заборгованість
170,8
230,1
Грошові кошти та їх еквіваленти
109,6
107,4
Нерозподілений прибуток
-517,6
-325,6
Власний капітал
92,2
284,2
Статутний капітал
579,8
579,8
Довгострокові зобов’язання
-
-
Поточні зобов’язання
720,1
663,1
Чистий прибуток (збиток)
-192,0
-118,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2319364
2319364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
-
-
періоду.
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
13
13
Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у загальних зборах – 21.03.13р.
До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть
ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кімн. 221.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – голова правління Гришко М.Г.
Для участі в зборах необхідно мати при собі: паспорт , представникам акціонерів – доручення на
право участі у зборах, завірене згідно з чинним законодавством, та паспорт.
Довідки за телефоном (044) 257-33-54
Правління товариства.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Бюлетень Цінні папери України" № 34 від 21.02.13р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гришко Михайло Гордійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2013
(дата)