Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.04.2014
Дата публікації 02.04.2014 13:15:14
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЗООВЕТПОСТАЧ"
Юридична адреса* 03040,місто Київ, вул.Васильківська,16
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - Голова правління. Тел: (044) 257-41-14
E-mail* zoovet@ukrzoovet.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "Київзооветпостач" (надалі – ПАТ "Київзооветпостач") код ЄДРПОУ 00727148, повідомляє що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 15 квітня 2014 року о 10-00 год. за адресою м. Київ, ул.Васильківська, 16 актовий зал.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Голови правлiння Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови правлiння Товариства.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк.
7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня провадження Загальних зборiв акціонерів Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.
8. Продаж основних засобiв.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 481 812
Основні засоби 54 61
Запаси 21
Сумарна дебіторська заборгованість 309 170
Грошові кошти та їх еквіваленти 113 110
Нерозподілений прибуток -917 -518
Власний капітал -307 92
Статутний капітал 580 580
Поточні зобов'язання 621 720
Чистий прибуток (збиток) -221 -192
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2319364 2319364
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 13
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.03.14р. До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кім. 214. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами – голова правління Гришко М.Г. Правління
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 47 від 13.03.14р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гришко Михайло Гордійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.04.2014
(дата)