Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.04.2016
Дата публікації 10.03.2016 11:54:07
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЗООВЕТПОСТАЧ"
Юридична адреса* 03040,місто Київ, вул.Васильківська,16
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - Голова правління. Тел: (044) 257-41-14
E-mail* lin@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство "Київзооветпостач"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська, 16 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2016 року о 1000 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кім. 214

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії. 2.Обрання голови та секретаря зборів. 3. Звіт правління. 4. Звіт наглядової ради. 5. Звіт ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту. 7. Про  розподіл прибутку та збитків. 8.Обрання голови та членів правління . 9. Обрання членів наглядової ради.

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. 11. Обрання Ревізійної комісії. 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. 13. Про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів в т.ч.:

436

453

Основні засоби(за залишковою вартістю)

32

41

Запаси

4

4

Сумарна дебіторська заборгованість

305

302

Грошові кошти та їх еквіваленти

104

106

Нерозподілений прибуток

-1110

-1002

Власний капітал

-500

-392

Статутний капітал

580

580

Поточні зобов'язання

629

622

Чистий фінансовий результат (+прибуток; -збиток)

-108

-85

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2319364

2319364

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

2

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  06.04.16р. До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства (приймальня). Реєстрація учасників зборів з 0900 до 0945 за місцем проведення зборів. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Гришко М.Г.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Бюлетень "Цінні папери України" № 42 від 09.03.16р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гришко Михайло Гордійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2016
(дата)