Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.03.2017
Дата публікації 20.02.2017 15:24:01
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЗООВЕТПОСТАЧ"
Юридична адреса* 03040,місто Київ, вул.Васильківська,16
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - Голова правління. Тел: (044) 257-41-14
E-mail* lin@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство "Київзооветпостач"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська, 16 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 березня 2017 року о 1000 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кім. 214

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання голови та секретаря зборів.3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.4. Звіт правління за 2016рік.

5. Звіт наглядової ради за 2016рік. 6. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. 7. Затвердження річного звіту за 2016 р. 8. Розподіл прибутків і збитків за 2016 р. 9.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

187

436

Основні засоби

7

32

Запаси

2

4

Сумарна дебіторська заборгованість

74

305

Грошові кошти та їх еквіваленти

104

104

Нерозподілений прибуток

-1151

-1110

Власний капітал

-541

-500

Статутний капітал

580

580

Поточні зобов'язання

621

629

Чистий прибуток (збиток)

-41

-108

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2319361

2319361

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

2

Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20.04.17р. Проекти рішень з питань проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://00727148.smida.gov.ua/ До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою:   м. Київ, вул. Васильківська, 16, кім. 214, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Гришко М.Г.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" № 35 від 21.02.17р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гришко Михайло Гордійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.02.2017
(дата)