Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.03.2018
Дата публікації 20.02.2018 11:45:13
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЗООВЕТПОСТАЧ"
Юридична адреса* 03040,місто Київ, вул.Васильківська,16
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - Голова правління. Тел: (044) 257-41-14
E-mail* lin@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство "Київзооветпостач"

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська, 16 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27 березня 2018 року о 900 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 16, кім. 214

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Янова О.В.

Члени  комісії – Борисевич Н.І., Чорновалова С.П.

2. Обрання голови та секретаря зборів

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів Гришка М.Г., секретарем Коваль Н.В.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови правління та печаткою товариства.

4. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

5. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.

Проект рішення: Чистий збиток товариства за 2017р. в розмірі 216 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та зміну найменування товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне та найменування Товариства, у порядку визначеному чинним законодавством. Визначити найменування Товариства - Акціонерне товариство "Київзооветпостач" (скорочено АТ "Київзооветпостач").

10. Затвердження статуту Акціонерного товариства  "Київзооветпостач" в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення: Затвердити статут Акціонерного товариства "Київзооветпостач"  викладений в новій редакції та уповноважити голову загальних зборів Гришка Михайла Гордійовича та секретаря загальних зборів Коваль Наталії Василівни  підписати статут.

11. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення АТ "Київзооветпостач", а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління, Про ревізійну комісію.

12. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: В зв’язку з затвердженням статуту товариства в новій редакції достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Нiколайчук Любов Вiкторiвни, Саблукової Тетяни Кирилiвни,  Василенко Юзефи Михайлiвни

 

13. Про дострокове припинення голови та членів правління.

Проект рішення: В зв’язку з затвердженням статуту товариства в новій редакції достроково припинити повноваження голови правління Гришка Михайла Гордійовича та членів правління  Коваль Наталiї Василiвни, Фiленко Надiї Григорiвни, Архипової Раїси Степанiвни, Клименко Софiї Андрiївни.

 

14. Про обрання директора товариства.

Проект рішення: Обрати директором товариства строком на 5 років Гришка Михайла Гордійовича.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

200

187

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6

7

Запаси

2

2

Сумарна дебіторська заборгованість

76

74

Гроші та їх еквіваленти

116

104

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1367

-1151

Власний капітал

-757

-541

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

580

580

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

337

107

Поточні зобов'язання і забезпечення

620

621

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-216

-41

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2319364

2319364

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

- 0,000093

-0,000017

 

Реєстрація учасників зборів з 8-00 до 8-30 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 березня 2018 року.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://00727148.smida.gov.ua.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Гришко М.Г.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах посвідчується відповідно до чинного законодавства України. Представник акціонера проходить реєстрацію, отримує бюлетені для голосування та голосує у відповідності до повноважень зазначених у довіреності на право участі у зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 2319364 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1712709 шт.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гришко Михайло Гордійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.02.2018
(дата)