Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 01.04.2019
Дата публікації 27.02.2019 15:42:46
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЗООВЕТПОСТАЧ"
Юридична адреса* 03040,місто Київ, вул.Васильківська,16
Керівник* Гришко Михайло Гордійович - ДИРЕКТОР. Тел: (044) 257-41-14
E-mail* lin@artem.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство "Київзооветпостач"

(місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська,16) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 01 квітня 2019 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Васильківська,16 кімн.214

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Янова О.В., член комісії – Борисевич Н.І., Чорновалова С.П.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект  рішення: Обрати головою річних загальних зборів Гришка М.Г., секретарем Коваль Н.В.

3. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.

4. Розгляд звіту директора та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків за 2018 рік.

Проект рішення: Чистий збиток товариства за 2018р. в розмірі 255 тис. грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

198

200

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5

6

Запаси

1

2

Сумарна дебіторська заборгованість

78

76

Гроші та їх еквіваленти

114

116

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1622)

(1367)

Власний капітал

(1012)

(757)

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

580

580

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

578

337

Поточні зобов'язання і забезпечення

632

620

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(255)

(216)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2319364

2319364

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,1099

-0,0931

 

Реєстрація учасників зборів з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26 березня 2019 року.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного розміщені на веб-сайті http://00727148.smida.gov.ua.

Від дати надіслання повідомлення до дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за місцезнаходженням товариства кімн. №1, а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – директор Гришко М.Г.

Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність на право участі у зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах посвідчується відповідно до чинного законодавства України. Представник акціонера проходить реєстрацію, отримує бюлетені для голосування та голосує у відповідності до повноважень зазначених у довіреності на право участі у зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій товариства становить 2319364 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 1712709 шт.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади ДИРЕКТОР Гришко Михайло Гордійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2019
(дата)