Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Гришко Михайло Гордiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Київзооветпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03040 мiсто Київ вул. Василькiвська, б.16
4. Код за ЄДРПОУ 00727148
5. Міжміський код та телефон, факс (044)257-33-54 (044)257-33-54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00727148.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.03.2018 припинено повноваження Член правлiння Фiленко Надiя Григорiвна д/н д/н
д/н
0.32164
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 27.03.18р.(протокол №1), в зв’язку з затвердженням статуту в новiй редакцiї припинено повноваження члена правлiння Фiленко Надiї Григорiвни, яка володiє 7460 акцiями (0,32164 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 7 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
27.03.2018 припинено повноваження Голова правлiння Гришко Михайло Гордiйович д/н д/н
д/н
1.293027
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 27.03.18р.(протокол №1), в зв’язку з затвердженням статуту в новiй редакцiї, припинено повноваження голови правлiння Гришка Михайла Гордiйовича, який володiє 29990 акцiями (1,293027 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 7 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
27.03.2018 припинено повноваження Член правлiння Архипова Раїса Степанiвна д/н д/н
д/н
0.23541
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 27.03.18р.(протокол №1), в зв’язку з затвердженням статуту в новiй редакцiї,
припинено повноваження члена правлiння Архипової Раїси Степанiвни, яка володiє 5460 акцiями (0,23541 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 7 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
27.03.2018 припинено повноваження Член правлiння Клименко Софiя Андрiївна д/н д/н
д/н
0.23541
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 27.03.18р.(протокол №1), в зв’язку з затвердженням статуту в новiй редакцiї,
припинено повноваження члена правлiння Клименко Софiї Андрiївни, яка володiє 5460 акцiями (0,23541 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 7 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено.
27.03.2018 припинено повноваження Член правлiння Коваль Наталiя Василiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 27.03.18р.(протокол №1), в зв’язку з затвердженням статуту в новiй редакцiї,
припинено повноваження члена правлiння Коваль Наталiї Василiвни, розмiр пакета акцiй - 0, строк перебування на посадi 7 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
27.03.2018 обрано Директор Гришко Михайло Гордiйович д/н д/н
д/н
1.293027
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 27.03.18р.) Гришко Михайло Гордiйович,обраний на посаду директора строком на 5 рокiв, який володiє 29990 акцiями (1,293027 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.