Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Гришко Михайло Гордiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Київзооветпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03040 мiсто Київ вул. Василькiвська, б.16
4. Код за ЄДРПОУ 00727148
5. Міжміський код та телефон, факс (044)257-33-54 (044)257-33-54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00727148.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 30.03.2018 Публiчне акцiонерне товариство "Київзооветпостач" Приватне акцiонерне товариство "Київзооветпостач"
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв вiд 27.03.18р. прийнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 30.03.2018р. Повне найменування товариства до змiни – Публiчне акцiонерне товариство "Київзооветпостач". Повне найменування товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство "Київзооветпостач".