Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Гришко Михайло Гордiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Київзооветпостач"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 03040 мiсто Київ вул. Василькiвська, б.16
4. Код за ЄДРПОУ 00727148
5. Міжміський код та телефон, факс (044)257-33-54 (044)257-33-54
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Бюлетень.Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00727148.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.04.2016 обрано Член правлiння Клименко Софiя Андрiївна д/н д/н
д/н
0.23541
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) обрано члена правлiння Клименко Софiї Андрiївни, яка володiє 5460 акцiями (0,23541 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння ПАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Лiсовенко Василь Трохимович д/н д/н
д/н
27.07332
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена наглядової ради Лiсовенка Василя Трохимовича, який володiє 627929 акцiями (27,07332 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Гасратов Акiф Вагiф огли д/н д/н
д/н
0.245757
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена наглядової ради Гасратова Акiфа Вагiфа огли, який володiє 5700 акцiями (0,245757 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Голова правлiння Гришко Михайло Гордiйович д/н д/н
д/н
1.293027
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження голови правлiння Гришка Михайла Гордiйовича, який володiє 29990 акцiями (1,293027 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Фiленко Надiя Григорiвна д/н д/н
д/н
0.32164
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена правлiння Фiленко Надiї Григорiвни, яка володiє 7460 акцiями (0,32164 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Архипова Раїса Степанiвна д/н д/н
д/н
0.23541
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена правлiння Архипової Раїси Степанiвни, яка володiє 5460 акцiями (0,23541 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Клименко Софiя Андрiївна д/н д/н
д/н
0.23541
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена правлiння Клименко Софiї Андрiївни, яка володiє 5460 акцiями (0,23541 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член правлiння Коваль Наталiя Василiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена правлiння Коваль Наталiї Василiвни, розмiр пакета акцiй - 0, строк перебування на посадi 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Василишин Андрiй Андрiйович д/н д/н
д/н
16.53169
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена наглядової ради Василишина Андрiя Андрiйовича, який володiє 383430 акцiями (0,245757 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Нiколайчук Любов Вiкторiвна д/н д/н
д/н
4.6574
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Нiколайчук Любов Вiкторiвни, яка володiє 108021 акцiями (4,6574 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Саблукова Тетяна Кирилiвна д/н д/н
д/н
0.12935
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Саблукової Тетяни Кирилiвни, яка володiє 3000 акцiями (0,12935 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Василенко Юзефа Михайлiвна д/н д/н
д/н
0.04311
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) в зв"язку з закiнченням строку перебування на посадi
припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Василенко Юзефи Михайлiвни, яка володiє 1000 акцiями (0,04311 % Статутного капiталу), строк перебування на посадi 5 рокiв . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Голова правлiння Гришко Михайло Гордiйович д/н д/н
д/н
1.293027
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Гришко Михайло Гордiйович,обраний на посаду голови правлiння строком на 5 рокiв, який володiє 29990 акцiями (1,293027 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Член правлiння Коваль Наталiя Василiвна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Коваль Наталiя Василiвна, обрана на посаду члена правлiння строком на 5 рокiв, розмiр пакета акцiй- 0. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Член наглядової ради Лiсовенко Василь Трохимович д/н д/н
д/н
27.07332
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Лiсовенко Василь Трохимович,обраний на посаду члена наглядової ради строком на 3 роки, який володiє 627929 акцiями (27,07332 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор корпорацiї Укрзооветпромпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Член наглядової ради Гасратов Акiф Вагiф огли д/н д/н
д/н
0.245757
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Гасратов Акiф Вагiф огли,обраний на посаду члена наглядової ради строком на 3 роки, який володiє 5700 акцiями (0,245757 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ПрАТ "Плахтянський ДЗВП". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Член наглядової ради Василишин Андрiй Андрiйович д/н д/н
д/н
16.53168
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Василишин Андрiй Андрiйович,обраний на посаду члена наглядової ради строком на 3 роки, який володiє 383430 акцiями (16,53168 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор центра МП НПО "Медбуд", дерматолог. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Член ревiзiйної комiсiї Нiколайчук Любов Вiкторiвна д/н д/н
д/н
4.6574
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Нiколайчук Любов Вiкторiвна,обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї строком на 5 рокiв, яка володiє 108021 акцiями (4,6574 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння на ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Член ревiзiйної комiсiї Саблукова Тетяна Кирилiвна д/н д/н
д/н
0.12935
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Саблукова Тетяна Кирилiвна,обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї строком на 5 рокiв, яка володiє 3000 акцiями 0,12935 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник голови правлiння ПАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Член ревiзiйної комiсiї Василенко Юзефа Михайлiвна д/н д/н
д/н
0.04311
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Василенко Юзефа Михайлiвна, обрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї строком на 5 рокiв, яка володiє 1000 акцiями (0,04311 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера ПАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Голова наглядової ради Лiсовенко Василь Трохимович д/н д/н
д/н
27.07332
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Лiсовенко Василь Трохимович,обраний на посаду голови наглядової ради строком на 3 роки, який володiє 627929 акцiями (27,07332 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор корпорацiї Укрзооветпромпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Нiколайчук Любов Вiкторiвна д/н д/н
д/н
4.6574
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Нiколайчук Любов Вiкторiвна,обрана на посаду голови ревiзiйної комiсiї строком на 5 рокiв, яка володiє 108021 акцiями (4,6574 % Статутного капiталу). Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: голови правлiння на ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Член правлiння Фiленко Надiя Григорiвна д/н д/н
д/н
0.32164
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) Фiленко Надiя Григорiвн обрана на посаду члена правлiння строком на 5 рокiв, розмiр пакета акцiй- 0,32164. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння ПАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
12.04.2016 обрано Член правлiння Архипова Раїса Степанiвна д/н д/н
д/н
0.23541
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 12.04.16р.) обрано члена правлiння Архипову Раїси Степанiвни, яка володiє 5460 акцiями (0,23541 % Статутного капiталу).Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння ПАТ "Київзооветпостач". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.